Tėvų komitetas

TĖVŲ KOMITETAS

Piliuonos gimnazijoje išrinktas tėvų komitetas – nuolat veikianti gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) aktualiems gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti. Tėvų komitetas sieks atstovauti visiems gimnazijos mokinių tėvams, priims sprendimus svarbiausiais gimnazijos veiklos klausimais; inicijuos šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą, teiks siūlymus gimnazijos tarybai ir administracijai, dalyvaus ugdymo proceso organizavimo tobulinime. Tėvų komitetas stengsis plėtoti gimnazijos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo veiklą, padės spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, saugumo, higienos, lankomumo, drausmės problemas, padės spręsti ūkinius bei finansinius gimnazijos klausimus, skatinti tėvus teikti paramą gimnazijai. Tėvų komitetas talkins gimnazijai organizuojant tėvų švietimą, skleidžiant švietimo naujoves tėvų bendruomenėje.

Tėvų komitetas 2020 – 2021 m.m.