Tėvų komitetas

 

TĖVŲ KOMITETAS

Piliuonos gimnazijoje išrinktas tėvų komitetas – nuolat veikianti gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) aktualiems gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti. Tėvų komitetas sieks atstovauti visiems gimnazijos mokinių tėvams, priims sprendimus svarbiausiais gimnazijos veiklos klausimais; inicijuos šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą, teiks siūlymus gimnazijos tarybai ir administracijai, dalyvaus ugdymo proceso organizavimo tobulinime. Tėvų komitetas stengsis plėtoti gimnazijos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo veiklą, padės spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, saugumo, higienos, lankomumo, drausmės problemas, padės spręsti ūkinius bei finansinius gimnazijos klausimus, skatinti tėvus teikti paramą gimnazijai. Tėvų komitetas talkins gimnazijai organizuojant tėvų švietimą, skleidžiant švietimo naujoves tėvų bendruomenėje.

Tėvų komitetas 2018 – 2019 m. m.

 

1 klasė – Vilma Dručiūnienė

Rasa Rimkienė

Jurgita Baltrušaitienė

 

2 klasė –

 

3 klasė – Rasa Kizienė

Asta Streleckienė

 

4 klasė – Vladas Vasiliauskas

Asta Streleckienė

Sandra Diedonė

 

5 klasė – Jūratė Neitukaitytė

Renata Vaškevičienė

Vaida Čepkauskienė

Giedrė Griesiūtė

 

 

6 klasė – Sandra Milušauskienė

Radvilė Petronaitienė

Dainius Juknevičius

 

7 klasė – Nomeda Paškevičienė

Guoda Kazlovienė

Jurgita Baltrušaitienė

 

8 klasė – Danutė Kazakevičienė

Elena Grybinienė

Estera Venckienė

 

I gimn. klasė – Svetlana Šilauskienė

Erika Januškevičienė

Svetlana Šilanskienė

 

II gimn. klasė – Irina Palionienė

Giedrė Griesiūtė

 

III gimn klasė – Skaidrė Strašinskaitė

 

IV gimn. klasė – Erika Velyvytė

Jūratė Juknevičienė