2020 11 10 – Darželio projektas „Augu sveikas, kai…“

Jau šeštus metus iš eilės Viršužiglio darželis organizuoja ir vykdo sveikos gyvensenos projektą „Augu sveikas, kai…“ Šeima ir ugdymo įstaiga yra atsakingos už tai, kad vaikai augtų sveikai, todėl  ieškome veiklų ir užsiėmimų, kurie skatintų vaikus bei jų tėvelius gyventi sveikiau.

Projekto tikslas – bendromis įstaigos bendruomenės pastangomis stiprinti vaikų sveikatą, gilinti šios srities žinias, įgūdžius, kurti integruotą ir vieningą sveiko gyvenimo būdo ugdymo sistemą.
                     Sveikos gyvensenos formavimui labai svarbus yra sporto faktorius, todėl organizavome veiklas‘ kurios skatintų vaikus sportuoti ir aktyviai judėti gamtoje, bei patirti džiaugsmą. Grynas oras, natūrali gamta, teigiamos emocijos judant lauke ar grupėje skatina vaikus jaustis sveikais, puikiai nusiteikusiais ir sportiškais. Sportuodami ikimokyklinio amžiaus vaikai nuolat įgyja motorikos bei socialinių gebėjimų, stiprina savo sveikatą, pratinasi gyventi sveikai.

                      Mityba ir sveikas maistas – vienas svarbiausių vaiko sveiko augimo ir vystymosi faktorių. Nuo mažens svarbu formuoti sveikos mitybos įpročius, bei skatinti vaikus valgyti sveiką maistą, išskiriant vaisių ir daržovių svarbą. Vaikučiai susipažino su daržovių ir vaisių pavadinimais, kūrė įvairius darbelius su tėveliais „Rudens gėrybių“ parodai, piešė, kūrė įvairius darbelius apie daržoves ir vaisius. Taip pat buvo pažymima didžiulė vandens svarba žmogui ir jo gerai savijautai, todėl vaikučiai tyrinėjo ir atliko įvairius eksperimentus su vandeniu, susipažino su „Vandens lašelio kelione“, sužinojo, kaip ir iš kur atsiranda vanduo.

Asmens higienos įgūdžių visuma padeda saugoti ir stiprinti sveikatą. Higieninis ugdymas yra būtinas vaiko vystymuisi, sveikatos palaikymui ir stiprinimui, todėl grupėse organizuoti pokalbiai, praktikumai apie  tinkamą dantukų priežiūrą, rankyčių švarą, sveikatos priežiūros specialistė pravedė veiklas „Augu sveikas ir švarus“.

Emocinė vaikų būklė ir saugi aplinka taip pat yra vieni svarbiausių vaiko sveikatos faktorių. Ugdytiniai kūrė įvairias rudenines mandalas, ieškojo rudens spalvų lauko aikštelėse, „konservavo“ rudenį, žaidė įvairius judriuosius lauko žaidimus, tapo detektyvais ir ieškojo rudens požymių tokiu būdu patirdami daug gerų emocijų, džiaugdamiesi gautais rezultatais ir savo sėkme.

Projektą organizuoti ir vykdyti padėjo logopedė A.Boveinienė ir sveikatos priežiūros specialistė, kurios vykdė veiklas ir užsiėmimus sveikos gyvensenos temomis visose darželio grupėse.

Į šį projektą buvo integruojamos kitos  programos ir jose numatyta veikla:

  • Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose bei darželiuose programa.
  • Programa „Pienas vaikams“.
  • Socializacijos programa „ Aš tarp draugų“

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma

2020 11 09 – Pagalba dėl nuotolinio mokymo

Jei iškilo problemų dėl nuotolinio mokymo (nepavyksta prisijungti prie Teams, nemokI įkelti reikiamo dokumento ir pan.), gali pasinaudoti nemokama pagalba  
https://padesimprisijungti.lt/?fbclid=IwAR2FtMDnzD4CLariXDcIYouyc5G_BBlgKo0d7Lg_7Lc66KLqGuKuFl-gwoc

2020 11 09 – Kokybės krepšelis

Nuo 2020 metų spalio mėnesio gimnazija dalyvauja projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Gimnazija parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 metams

Tikslas: skatinti mokinių asmeninę ūgtį, tenkinant 4-6 klasių skirtingų gebėjimų  mokinių poreikius

                      Uždaviniai:

1. gerinti pamokos vadybą, užtikrinant mokymosi veiklų įvairovę, plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes

2. sudaryti tinkamas sąlygas mokinių asmeninei pažangai pasiekti įvairiose ugdymo proceso veiklose, užtikrinant nuolatinę mokinių asmeninės pažangos stebėseną

Įgyvendinus veiklos planą planuojama, kad mokiniai įgis savivaldaus mokymosi gebėjimų, pagerės 4-6 klasių mokinių motyvacija, pasiekimai ir pažanga.

2020 11 05 – Domimės baimėmis

II klasės 2 grupės mokiniai anglų kalbos pamokoje mokėsi apie baimes ir turėjo užduotį paruošti plakatus apie įvairiausias ir keisčiausias fobijas. Ar žinojote, jog spektrofobija yra šmėklų ir vaiduoklių baimė. Dimetilaminoetanolis. Ar jums baisu? Jei taip, jūs sergate ilgų žodžių fobija, kuri lotyniškai vadinama „hippopotomonstrosesquippedaliophobia”. O jeigu jūs bijote eiti į mokyklą, jums – skolionofobija.

Anglų k. mokytoja Kristina

2020 11 05 – Penktokų Helovinas

5 klasės mokiniai prieš išeidami atostogauti paminėjo Helovino šventę. Paruošę moliūgus konkursui, papuošę klasę ir patys persirengę kostiumais, žiūrėjo Scooby Doo filmą ir ne tik tobulino anglų kalbos žinias, bet ir vaišinosi skanėstais.

Auklėtoja Kristina

2020 11 05 – Aplink pasaulį su anglų kalba

Spalio mėnesį anglų kalbos būrelio nariai domėjosi Helovino tradicijomis ir paruošė stendą apie šios šventės kilmę, pagrindines tradicijas. Stendą papuošė savo ir kitų mokinių spalvintais piešiniais.

Anglų k. mokytoja Kristina

2020 10 29 – Meilės tema literatūroje

Ateik – kada tuščia ir šalta, kada temstant iš visų kerčių pradeda kelti galvas prisiminimų šešėliai, kada tyla užgriūva, ir nori šaukti, šaukti, kad ausyse nuo tylos nespengtų.

Ateik – kada rudens rytą lango stiklas verkia, kada paukštis, kuriam nelemta grįžti, kada nublunka visos šventės spalvos… Ateik – kada kiekvienam lange saulė šviečia, kada širdis […]

Gražiausius žodžius apie meilę literatūroje rinko ir į stendą sudėjo 6 klasės maironiečiai. Jie ne tik ,,kalbėjo“ su poetais

lietuvių, bet ir anglų, prancūzų, rusų kalbomis. Ir dar kartą patvirtino, kad jie  su poetu Maironiu  ,, Nenurimstanti ieško dvasia to, kas dora, gražu ir kilnu..“

6 klasės maironiečiai ir jų vadovė D.Bubelienė

Stendą apipavidalino dailės mokytoja Vida Matuzevičienė

2020 10 27 – Maironio gimtadienio šventė

Spalio 23 dieną Piliuonos gimnazijos maironiečiai su kitais Lietuvos maironiečiais pagerbė poetą, padėjo gėlių prie Maironio kapo, aplankė jo namus, Kauno Kunigų seminariją. Maironio namuose svečiavosi naujoje ekspozicijoje, žiūrėjo filmą apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Įvertino ekspozicijoje naują poeto portretą, kurį pagamino Maironio ekspozicijos menininkai iš Vilniaus. Mokiniai džiaugėsi susitikę su kitų mokyklų maironiečiais. Prie poeto kapo maironietė Kristina Paužaitė perskaitė eilėraštį ,, Trakų pilis“.

                 Jonas Mačiulis – Maironis visada išlieka tautos moralinis autoritetas, meilės Tėvynei simboliu. Poeto vertybės ypač aktualios mūsų susipriešinusioje visuomenėje, todėl nepamirškime Maironio priesaikos ,, eiti Lietuvos keliu“.

Piliuonos maironiečiai ir vadovė D.Bubelienė

2020 10 26 – Helovino moliūgų paroda Piliuonos gimnazijoje

Baigėsi tradicinė „Helovino moliūgų“ paroda į kurią įsijungė ir 4 klasės mokiniai. Ketvirtokai paskelbė konkursą ir išrinko gražiausiai išpjaustytus moliūgus. Visas tris vietas laimėjo 2 klasės mokiniai. Jie buvo apdovanoti prizais ir diplomais. Vyresnių klasių mokiniai buvo apdovanoti saldžiais prizais. Moliūgiadienio parodą organizavo anglų k. mokytoja Neringa Uldinskienė ir 4 klasės mokytoja Dovilė Skrockienė. Šiais metais gimnazija pasipuošė įvairiai išpjaustytais Helovino moliūgais, kuriuos gamino visa gimnazijos bendruomenė: mokiniai, tėvai, seneliai.

Nuoširdžiai dėkojame už nuostabią parodą.

2020 10 21 – Projektas „Lietuvos žydų tragedija XXI amžiaus vaikų akimis“

Gimnazijos mokiniai dalyvauja projekte kurį finansavo Niujorko Olgos Lengyel Holokausto tyrimų institutas. Vykdydami projekto veiklas šeštokai ir aštuntokai lankėsi Kauno IX ir VI fortų muziejuose. Patys fortai – tai dalis XIX pab.- XX a. pr.  Rusijos imperijos pirmojo rango karo tvirtovės – Kauno – žiedinės gynybos elementų. Deja, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir vokiečių kariuomenei puolant Rytų kryptimi, bent kiek svarbesnio vaidmens ginant Kauną jie nesuvaidino.

                      Tačiau ši fortų istorijos dalis, galima sakyti, yra pati romantiškiausia. Tarpukario Lietuvoje IX forte veikė kalėjimas, kuriame bausmę atlikdavo ir politiniai, ir kriminaliniai kaliniai. O tikrasis siaubas forte įsivyravo Antrojo pasaulinio karo metais, kuomet jis okupacinės nacių valdžios buvo paverstas Europos ir Lietuvos žydų kankinimų ir žudymo centru: iš viso čia buvo nužudyta apie 50 tūkstančių žydų iš Lietuvos ir daugelio Vakarų Europos šalių. VI fortas taip pat tarnavo mirčiai: jame vokiečių karo valdžia buvo įrengusi karo belaisvių stovyklą.

Lankydami muziejau ekspoziciją susipažinome su neįprasta ir baugia tikrove: požemiai, kameros, eksponatai byloja apie daugelio tūkstančių niekuo nekaltų žmonių paskutinius gyvenimo potyrius. Ką turėjo jausti iš gimtinės išplėšti, išskirti su šeimomis, pažeminti, iškankinti žmonės žinodami, kad tai – jų paskutinė gyvenimo stotis? Ar tikėjosi išsigelbėti, išlikti? Ar viltis jau buvo juos apleidusi? Sunkūs klausimai, kurių nebėra kam užduoti…

VI forte aplankėme karo technikos ekspoziciją: matėme šarvuotą techniką, lėktuvus, net mobilią kepyklą, kurioje per parą kariams galima iškepti iki 3 tonų duonos: užtektų visai divizijai.

Tolimesnės projekto veiklos – patirtų įspūdžių apmąstymas, piešiniai, ekspozicijos įrengimas – dar laukia savo eilės. Pasistengsime apie tai ką sužinojome ir patyrėme menine kalba perduoti visai mokyklos bendruomenei. Lietuvos Respublikos Seimui 2020 metus paskelbus Lietuvos žydų istorijos metais turime ir progą, ir pareigą bent tokiu būdu pagerbti tuos, kurių istorija ne vieną šimtmetį klostėsi Lietuvos žemėje.

Mokytojai Dalia Bubelienė ir Romas Vilčinskas