Gimnazijos taryba

 Gimnazijos tarybos veiklos planas

 

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, vienijanti gimnazijos bendruomenę,  siekiančią bendrų ugdymo bei lavinimo tikslų.  Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos direktorės teikiamą informaciją, taip pat teikia gimnazijos administracijai pasiūlymus ugdymo, ūkinės – finansinės, nusikaltimų prevencijos, sveikatos priežiūros bei kultūrinės veiklos klausimais.

Gimnazijos taryba renkama dviejų metų laikotarpiui. Į jos sudėtį įeina: 2 mokiniai, 2 mokinių tėvai, 2 mokytojų tarybos nariai, 1 bendruomenės narys.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

–   renka gimnazijos tarybos pirmininką pirmajame naujai išrinktos gimnazijos tarybos posėdyje slaptu balsavimu, kuriam iki gimnazijos tarybos pirmininko išrinkimo pirmininkauja gimnazijos direktorius. Pirmininku negali būti renkamas gimnazijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu.

–     posėdžius šaukia gimnazijos tarybos pirmininko iniciatyva arba prašant gimnazijos tarybos narių, gimnazijos tėvų komitetui, mokytojų tarybai, mokinių savivaldai, direkcinei tarybai arba gimnazijos direktoriui. Posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį;

–     teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

–     aprobuoja gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, gimnazijos ugdymo planą ir kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;

– svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

–  teikia siūlymus gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

– teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

– priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose gimnazijos tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas;

– sprendžia kitų savivaldos institucijų – mokinių savivaldos, mokytojų tarybos, direkcinės tarybos, metodinės tarybos ir gimnazijos direktoriaus perduotus klausimus;

Gimnazijos taryba 2020-2021 m.m.

  1. N. Žitkauskienė (mokytojų atstovė)
  2. L. Overlingienė (mokytojų atstovė)
  3. D. Kazakevičienė (tėvų atstovė)
  4. A. Rimkienė (tėvų atstovė)
  5. K. Malinauskas (bendruomenės atstovas)
  6. M. Jociūtė (mokinių atstovė, II kl.)
  7. R. Šilanskaitė (mokinių atstovė, III kl.)