Mokinių taryba

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

Mokinių Taryba (toliau MT) yra gimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams ir teisėms, bendradarbiaujanti su gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, tėvų komitetu ir gimnazijos tarybomis pamokinės ir nepamokinės veiklos, tradicijų kūrimo klausimais, organizuojanti prevencinę veiklą ir renginius bei padedanti juos surengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl ugdymo organizavimo ir veiklos dokumentų, projektų, ugdymo proceso tobulinimo.

  1. BENDROJI DALIS

 

1.1. MT yra pelno nesiekianti organizacija.

1.2. MT tikslai yra:

1.2.1. Atstovauti mokinių interesams mokykloje;

1.2.2. Formuoti vieningą mokinių bendruomenę;

1.2.3. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybiniams bei organizaciniams sugebėjimams ugdyti;

1.2.4. Etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus gimnazijos direktoriui, pavaduotojams, mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai;

1.2.5. Teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams;

1.2.6. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant gimnazijos veiklos programą.

 

  1. MOKINIŲ TARYBOS PRINCIPAI BEI FUNKCIJOS

 

2.1.Principai:

2.1.1. bendradarbiavimo;

2.1.2. prieinamumo;

2.1.3. atvirumo;

2.1.4. demokratiškumo;

2.1.5. atsakingumo;

2.1.6. lygiateisiškumo;

2.1.7. atsiskaitomumo.

2.2. Funkcijos:

2.2.1. Teikia siūlymus gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, neformaliojo švietimo organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimų ir nuobaudų skyrimo.

2.2.2. Svarsto klausimus dėl mokinių teisių.

2.2.3. Dalyvauja vykdant mokinių žalingų įpročių, smurto prevenciją.

2.2.4. Rūpinasi drausme ir tvarka gimnazijoje.

2.2.5. Inicijuoja renginių organizavimą gimnazijoje ir už jos ribų.

2.2.6. Įsijungia į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.

2.2.7. Dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose.

2.2.8. Bendradarbiauja su Kauno rajono MT.

2.2.9. Palaiko ryšius su Lietuvos mokinių parlamentu.

  1. MOKINIŲ TARYBOS IR VALDYBOS SUDĖTIS, PAREIGOS IR GALIOJIMO LAIKAS

3.1. MT sudaro mokinių prezidentas, MT pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir likusieji nariai.

3.2. MT valdybą sudaro mokinių prezidentas, MT pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir MT tarybą kuruojantis pedagogas arba administracijos atstovas.

3.3. Pretenduoti į mokinių prezidentus gali bet kuris mokinys, besimokantis 9 – 11 klasėje.

3.4. Pretenduoti į MT pirmininkus gali bet kuris mokinys, besimokantis 8 – 12 klasėje ir esantis MT nariu.

3.5. Rinkimai į mokinių prezidentus vyksta slaptu balsavimu ir laikomi įvykusiais, kai mokinių kvorumą sudaro 2/3 gimnazijos mokinių.

3.6. Rinkimai į MT pirmininkus vyksta slaptu balsavimu ir laikomi įvykusiais, kai MT narių kvorumą sudaro 2/3 MT narių.

3.7. MT pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai vyksta atviru demokratišku balsavimu tarp MT narių.

3.8. Mokinių Prezidentas

3.8.1. Kontroliuoja posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą;

3.8.2. Reprezentuoja gimnaziją už jos ribų;

3.8.3. Atstovauja MT ir gimnazijai įvairiuose renginiuose;

3.8.4. Kartu su MT pavaduotoju ir sekretoriumi sudaro posėdžių darbotvarkes;

3.8.5. Atstovauja MT interesams gimnazijos administracijos veikloje arba paskiria tam MT atstovus;

3.8.6. Ieško bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis;

3.8.7. Seka popamokinę veiklą bei bendradarbiauja su įvairiomis bendruomenės organizacijomis;

3.8.8. Tvirtina ataskaitas ir protokolus.

3.9. Mokinių prezidentas yra renkamas kas dvejus metus.

3.10. Gimnazijos prezidento įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, atsistatydinus ar atšaukus jį iš pareigų.

3.11. Prezidentą iš pareigų atšaukia MT nariai, jeigu už tai balsuoja daugiau nei pusė narių.

3.12. Prezidentas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:

3.12.1. MT nuostatų pažeidimas;

3.12.2. Gimnazijos direktoriaus papeikimas;

3.12.3. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas;

3.12.4. Šiurkštus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas.

3.12.5. MT narių prašymas įtraukti nušalinimo klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos nušalinimo priežastys.

3.12.6. Pašalintas mokinių prezidentas gali likti MT nariu.

3.13. MT pirmininkas

3.13.1. Pavaduoja mokinių prezidentą posėdžių ar susirinkimų metu, gimnazijos prezidentui išvykus ar sergant;

3.13.2. Skelbia nutarimus, kai nurodo prezidentas;

3.13.4. Sušaukia posėdžius;

3.13.5. Sudaro posėdžių darbotvarkes;

3.13.6. Tikrina bei tvirtina sekretoriaus surašytas ataskaitas bei protokolus ir perduoda jas prezidentui.

3.14. MT pirmininko pavaduotojas

3.14.1. Registruoja visus MT dokumentus ir juos saugo;

3.14.3. Tvarko visą MT dokumentaciją ir surenka valdybos tvirtinimus;

3.14.4. Praneša apie nenumatytus posėdžius arba susirinkimus;

3.14.5. Parengia ataskaitą apie MT narių dalyvavimą posėdžiuose ir susirinkimuose.

3.15. MT sekretorius

3.15.1. Pildo ataskaitas bei protokolus ir atiduoda juos MT pirmininko pavaduotojui;

3.15.2. Rašo skelbimus, kai nurodo mokyklos prezidentas arba MT pirmininkas;

3.15.3. Seka popamokinę veiklą kartu su prezidentu.

3.16. MT veiklos grupės:

3.16.1. Pažangumo ir lankomumo;

3.16.2. Socialinės ir prevencinės veiklos;

3.16.3. Renginių organizavimo;

3.16.4. Gimnazijos aplinkų.

3.17. Naujas MT sąrašas sudaromas mokslų metų pradžioje.

3.18. Pasitraukus nariui naujas neieškomas.

3.19. MT narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:

3.19.1. MT nuostatų pažeidimas;

3.19.2. Savo pareigų nevykdymas;

3.19.3. Šiurkštus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas.

3.19.4. Nedalyvavimas posėdžiuose.

3.20. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti mokinių prezidentas, sekretorius, MT narių grupė.

3.21. MT narys šalinamas, jei tam pritaria 2/3 tarybos narių.

3.22. MT narys gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai.

  1. MOKINIŲ TARYBOS NARIAI

4.1. Dalyvauja MT organizuojamuose renginiuose, projektuose.

4.2. Suderinus su gimnazijos administracija, naudojasi mokyklos video- ir audiotechnika, patalpomis ir kt.

4.3. Dalyvauja renkant kandidatus į Lietuvos mokinių parlamentą.

4.4. Baigiamosios (XII) klasės mokiniai turi teisę nedalyvauti MT posėdžiuos, apie tai iš anksto pranešę posėdžio pirmininkui, bet privalo būti MT veiklos konsultantais ir sužinoti apie MT veiklą iš sekretorės ar kitų narių.

4.5. Laikosi gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių. Rodo gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams.

4.6. Laikosi MT nuostatų.

4.7. Lanko visus MT posėdžius, pasitarimus, susirinkimus.

4.8. Dalyvauja MT veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.

4.9. Atstovauja mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai.

4.10. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą MT posėdyje, pasitarime praneša valdybai.

4.11. Planuoja veiklą ir analizuoja veiklos rezultatus bei numato tolimesnius tikslus.

4.12. Vykdo MT priimtus nutarimus.

4.13. Atsiskaito už atliktą darbą mokinių bendruomenei.

4.14. Visus nutarimus ir klausimus pateikia valdybai.

  1. MOKINIŲ TARYBOS VALDYBOS NARIAI

5.1. Kartu su mokytojais ir administracija dalyvauja mokinių svarstymuose.

5.2. Kartu su mokiniais svarsto mokinių taryboje priimtus nutarimus, svarstytinus klausimus ir juos perduoda gimnazijos direktorei.

5.3. Bendradarbiauja su mokytojais.

5.4. Atstovauja mokinių interesams.

  1. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

6.1. MT nutarimai priimami MT posėdžiuose dauguma balsų.

6.2. Posėdžiui pirmininkauja MT pirmininkas arba MT pirmininko pavaduotojas

6.3. MT posėdžiai vyksta bent 1 kartą per mėnesį, susirinkimai bent vieną kartą per dvi savaites.

6.4. Posėdžių veiklos planą sudaro MT pirmininkas ir pavaduotojas vadovaujantis MT narių pasiūlymais ir pritarimu.

6.5. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė MT narių, posėdis laikomas neįvykusiu ir pirmininkas skelbia naują posėdžio datą.

6.6. Baigiamasis posėdis vyksta kalendorinių metų pabaigoje, iki kurios turi būti atlikta MT metinė veiklos ataskaita, MT narių pasiūlymai kitiems mokslo metams.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.

7.2. MT nuostatų originalas saugomas gimnazijoje.

7.3. MT nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis MT veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi MT nariai.

7.4. MT nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami:

7.5. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria 2/3 MT narių.

7.6. Koreguoti nuostatai turi būti patvirtinti direktoriaus įsakymu.

7.7. Nuostatai privalo būti tikrinami kiekvienų mokslo metų pradžioje ir tvirtinami iš naujo.

7.8. Pasikeitus mokyklos statusui nuostatai turi būti perrašomi.

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA

2020-2021 m.m.

 

Informacija ruošiama