Kokybės krepšelis

Nuo 2020 metų spalio mėnesio gimnazija dalyvauja projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Gimnazija parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 metams

Tikslas: skatinti mokinių asmeninę ūgtį, tenkinant 4-6 klasių skirtingų gebėjimų  mokinių poreikius

            Uždaviniai:

1. gerinti pamokos vadybą, užtikrinant mokymosi veiklų įvairovę, plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes

2. sudaryti tinkamas sąlygas mokinių asmeninei pažangai pasiekti įvairiose ugdymo proceso veiklose, užtikrinant nuolatinę mokinių asmeninės pažangos stebėseną

Įgyvendinus veiklos planą planuojama, kad mokiniai įgis savivaldaus mokymosi gebėjimų, pagerės 4-6 klasių mokinių motyvacija, pasiekimai ir pažanga.

Veiklos, vykdomos gimnazijoje

Tyrimas,, Per kiek laiko suyra antrinės medžiagos?“ Mokiai planšečių pagalba rinko informaciją apie taršą, medžiagų irimą, tada išsikėlė hipotezę. Aplinkoje surastas ir aprašytas šiukšles laidojo lauke. Nusibraižė žemėlapius, kad pavasarį galėtų jas iškasti ir padaryti išvadas.

Pamokoje ,, Kas ropoja aštuoniomis kojomis“ mokiniai naudodami planšetes ieškojo informacijos apie vorus, jų gyvenimą. Tada keliavo į kiemą ieškoti voragyvių, suradę juos tyrinėjo padidinimo stiklais, susiskirstę į grupes paruošė varagyvių pristaymus naudodami PowerPoint programą.

Pasaulio pažinimo pamokoje,, Kokie iškiliausi pasaulio žmonės“, naudodami planšetes ieškojo informacijos apie garsiausius pasaulio žmones, tada grupelėse kūrė pristatymus. Pristatymus darė plakatuose, skaidrėse ( naudodami Power Point programą)

Netradicinė pamoka ,, Kas varinėja kraują“. Mokiniai susipažinę su mokytojos pateikta informacija( Smart lentoje), keliavo į laboratoriją, kurioje mikroskopų pagalba tyrinėjo kraują, vištos širdį. Mokiniai surado širdies skilvelius, palietė koks stiprus raumuo varinėja kraują.