Direktorės pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui (0,5 et.,mokinių skaičius — 250) Aušra Gradickienė vykdo šias pareigas:

 • direktorės ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jo nėra dėl kitų svarbių priežasčių, antroji eina direktorės pareigas;

 • vadovauja direktorės įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms;

 • atsako už ugdymo plano sudarymą;

 • sudaro pamokų tvarkaraštį, vykdo jo pakeitimus;

 • iš atžvilgio į pagrindinį ir vidurinį ugdymą, kontroliuoja, kaip mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus;

 • rengia 5-8, I-IV gimnazijos klasių kontrolinių darbų ir konsultacijų grafikus, pagal kuruojamas sritis kuruoja mokomųjų dalykų olimpiadų bei konkursų organizavimą;

 • atsako už mokinių mokymosi krūvių reguliavimą;

 • organizuoja sergančių mokinių mokymą namuose, savarankišką mokymąsi;

 • atsako už brandos egzaminų organizavimą, instruktažų rengimą ir supažindinimą;

 • įstatymų nustatyta tvarka gali turėti pamokų, atsako už jų kokybę;

 • koordinuoja metodinės tarybos veiklą;

 • organizuoja mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

 • koordinuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

 • sudaro neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, kontroliuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimus pildo statistinius duomenis apie NU veiklas;

 • koordinuoja mokinių savivaldos veiklą;

 • koordinuoja 5-8, I-II gimnazijos klasių mokinių socialinę veiklą;

 • iš atžvilgio į neformalųjį ugdymą ir pagalbos mokiniui teikimą, ugdymą karjerai stebi ugdymo procesą ir pagalbos mokiniui teikimą bei vertina ugdymo rezultatus;

 • vykdo dokumentacijos mokinių ugdymo klausimais rengimą; III-IV gimnazijos klasių mokinių individualių planų sudarymą, keitimą;

 • organizuoja mokytojų ir darbuotojų budėjimą, rengia budėjimo grafikus bei jų pakeitimus;

 • organizuoja mokinių turinčių mokymosi sunkumų individualių planų rengimą bei jų priežiūrą;

 • kuruoja kultūrinių ir kitų tradicinių gimnazijos renginių organizatoriams pagalbos teikimą;

 • organizuoja informacijos pateikimą viešojoje erdvėje;

 • vykdo pamokų vadavimo registrą (pildo mokytojų pavaduotų pamokų apskaitos knygą);

 • nustatyta tvarka už savo veiklą atsiskaito gimnazijos direktorei.

 • vykdo nuolatinę mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą;

 • kuruoja specialiosios – pedagoginės pagalbos mokiniams teikimą;

 • koordinuoja Konsultacijų centro veiklą;

 • kuruoja technologijų, kūno kultūros, dailės, muzikos, žmogaus saugos, tikybos, etikos, pilietiškumo pagrindų, istorijos geografijos ilgalaikių planų rengimą ir suderinimą, ugdymo organizavimą.