Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė

 

PAGRINDINĖS  DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJOS UGDYMUI  VILMOS RAČAITIENĖS FUNKCIJOS

 (1 etatas, 270 mokiniai)

 1. Tikrinti ir derinti mokyklos strateginį planą, metinės veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus; koordinuoti gimnazijos mėnesio veiklos plano parengimą .
 2. Organizuoti ir kontroliuoti strateginius mokyklos tikslus atsiliepiančio mokyklos ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, vykdyti ugdymo plano priežiūrą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.
 3. Organizuoti mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.
 4. Tikrinti ir derinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo organizavimą.
 5. Tikrinti ir derinti mokinių testavimo planus, kontroliuoti tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą.
 6. Kontroliuoti pasirenkamųjų dalykų ir modulių programų, dvikalbio ugdymo organizavimą.
 7. Koordinuoti brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą.
 8. Kontroliuoti renginių mokykloje ir už jos ribų organizavimą, tikrinti ir derinti mokinių užimtumą po pamokų.
 9. Tikrinti ir derinti pamokų tvarkaraščius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias mokyklos vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.
 10. Tikrinti ir derinti administracijos, pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus.
 11. Tikrinti ir derinti viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie mokyklą.
 12. Tikrinti ir derinti ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.
 13. Kontroliuoti ir koordinuoti su ugdymu susijusių komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą.
 14. Kontroliuoti ugdymo aprūpinimą materialiniais ištekliais, vadovėliais ir mokymo priemonėmis, klasių bei kabinetų būklę.
 15. Planuoti ir organizuoti mokyklos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą, rengti pedagogų atestacijos perspektyvinius planus, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti.
 16. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
 17. Organizuoti ir koordinuoti mokyklos metodinę veiklą.
 18. Rengti mokinių savarankiško mokymo ir mokymo namuose individualius planus.