Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Virginija Kerdokienė

 Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams ( 1 et., mokinių skaičius — 270) Virginija Kerdokienė vykdo šias pareigas:

 • direktorės ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jos nėra dėl kitų svarbių priežasčių, eina direktorės pareigas;
 • aprūpina gimnaziją materialiniais ir informaciniais ištekliais,tvarko mokamo mokinių maitinimo apskaitą ir finansus;
 • rūpinasi patalpų paruošimu darbui;
 • užtikrina gimnazijos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą;
 • kontroliuoja   apšvietimo,   šildymo,   ventiliacijos,   kanalizacijos   ir   kitų   sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę;
 • rengia gimnazijos nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;
 • vykdo viešuosius pirkimus;
 • organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą;
 • iš atžvilgio į ūkinę veiklą, registruoja direktoriaus pasirašytas sutartis;
 • atlieka inventorizaciją;
 • organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;
 • užtikrina darbų saugą, atsako už priešgaisrinę ir civilinę saugą;
 • rūpinasi gimnazijos sanitarija ir higiena;
 • nustatyta tvarka už savo veiklą atsiskaito gimnazijos direktorei.