Direktorės pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė

Direktorės pavaduotoja ugdymui (0,5 et.,mokinių skaičius – 250) Rūta Būtautė vykdo šias pareigas:

 • direktorės ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jo nėra dėl kitų svarbių priežasčių, pirmoji eina direktorės pareigas;

 • vadovauja direktorės įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms;

 • iš atžvilgio į ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, kontroliuoja, kaip mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus;

 • atsako už ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo sritis, olimpiadų ir konkursų organizavimą;

 • atsako už pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą, instruktažo rengimą ir supažindinimą;

 • organizuoja ir koordinuoja standartizuotų, diagnostinių testų vykdymą ir vertinimą gimnazijoje;

 • organizuoja mokinių pasiekimų analizę; standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatų analizę; mokinių lūkesčių lentelių pildymą;

 • kuruoja klasių vadovų metodinę veiklą, teikia jiems pagalbą;

 • koordinuoja pritaikytų ir individualizuotų programų, spec. poreikių mokiniams, rengimą ir įgyvendinimą;

 • vykdo ugdymo proceso priežiūrą pagal pedagoginės priežiūros planą, inicijuoja siūlymus gimnazijos metodinei tarybai;

 • atsakinga už gimnazijos metinio veiklos plano rengimą;

 • koordinuoja mėnesio veiklos plano sudarymą;

 • įstatymų nustatyta tvarka gali turėti pamokų, atsako už jų kokybę;

 • ruošia gimnazijos darbuotojų tarifikaciją;

 • atsakinga už žinybinės statistikos duomenų teikimą per Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS); Pedagogų registrą; Mokinių registrą; Nemis; KELTAS; NEC; SPIS;

 • atsakinga už darželių informacinę sistemą LABBIS, prašymų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registravimą, grupių komplektavimą;

 • vykdo dokumentacijos mokinių ugdymo klausimais priežiūrą bei apskaitą: ikimokyklinių grupių, priešmokyklinės grupės, 1-8 klasių, I-IV gimn. klasių mokinių asmens bylos;

 • rengia pusmečių ir metų mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo ataskaitas;

 • vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui;

 • kuruoja kultūrinių ir kitų tradicinių gimnazijos renginių organizatoriams pagalbos teikimą;

 • organizuoja informacijos pateikimą viešojoje erdvėje;

 • nustatyta tvarka už savo veiklą atsiskaito gimnazijos direktorei;

 • kuruoja lietuvių, rusų, anglų kalbų, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, ekonomikos, gamtos ir žmogaus, pradinių klasių, priešmokyklinės ugdymo grupės, ikimokyklinio ugdymo grupių planų rengimą ir suderinimą, ugdymo organizavimą.