Direktorė

Direktorė (1 et., mokinių skaičius – 270)  Dalia Vasauskienė vykdo šias pareigas:

 • organizuoja Piliuonos gimnazijos veiklą ir atsako už tos veiklos rezultatus, veikia jos vardu santykiuose su kitais asmenimis;

 • Piliuonos gimnazijos vardu sudaro ir nutraukia sandorius;

 • atstovauja gimnazijai teismuose ir kitose institucijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose, derybose;

 • vykdo gimnazijos tarybos pavestas užduotis;

 • rengia gimnazijos nuostatus ir jų pataisas, teikia aprobuoti gimnazijos tarybai;

 • aiškina gimnazijos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką;

 • rūpinasi palankaus ugdymui ir darbui gimnazijoje mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius;

 • užtikrina gimnazijai keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, užtikrina jų dermę su valstybinėmis bei Steigėjo patvirtintomis programomis;

 • organizuoja gimnazijos veiklos planavimą, planų, programų tvarkaraščių tvirtinimą, vykdo jų priežiūrą;

 • kuruoja gimnazijos strateginio plano rengimą, vadovauja metinio veiklos plano kūrimui ir telkia gimnazijos bendruomenę jo įgyvendinimui;

 • vykdo mokomųjų dalykų priežiūrą pagal pedagoginės priežiūros planą, inicijuoja siūlymus gimnazijos metodinei tarybai;

  • užtikrina tinkamą ugdymo proceso vyksmą, ugdymo turinio kaitą, skatina naujovių diegimą, inicijuoja tyrimus, turinčius įtakos gimnazijos veiklos efektyvumui;

  • sudaro, keičia, nutraukia darbo sutartis su gimnazijos darbuotojais; darbuotojus priima į darbą, atleidžia iš jo, skiria drausmines nuobaudas;

  • skiria pavaduotojus;

  • skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų jų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

  • organizuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina;

  • organizuoja gimnazijos statuto rengimą, jo projekto svarstymą ir teikia gimnazijos tarybai aprobuoti;

  • kartu su gimnazijos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

  • inicijuoja ir koordinuoja kasmetines mokytojų refleksijas;

  • kuruoja darbuotojų tarifikacijos ir atostogų grafikų sudarymą ir nustatyta tvarka juos tvirtina;

  • kontroliuoja, kad gimnazijos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos; skatina sveiką gyvenseną, nusikaltimų prevenciją, palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, plėtoja ryšius su moksleivių tėvais (globėjais, rūpintojais);

  • nuolat stebi, analizuoja, vertina gimnazijos veiklą, ugdymo rezultatus;

  • rūpinasi mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas jiems atestuotis;

  • užtikrina specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos mokiniams teikimą;

  • imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, patyrusiam smurtą, prievartą, seksualinio  ar kitokio pobūdžio  išnaudojimą, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

  • nustatyta tvarka kuruoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros ir brandos egzaminų vyksmo bei informacijos Nacionaliniam egzaminų centrui teikimo organizavimą;

  • rūpinasi gimnazijos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, kuruoja darbų ir civilinės saugos bei priešgaisrinės saugos užtikrinimą;

  • atsako už metinės gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą, organizuoja gimnazijos veiklos metinės ataskaitos rengimą ir teikia gimnazijos tarybai aprobuoti;

  • visiškai atsako už teisingą jo vadovaujamai įstaigai paskirtų lėšų išlaidų sąmatos vykdymą;

  • nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia rangos, panaudos, nuomos, pirkimo, paslaugų, mokymo sutartis;

  • laisvai pasirenka veiklos organizavimo būdus ir formas;

  • įstatymų nustatyta tvarka gali turėti pamokų, atsako už jų kokybę;

  • rūpinasi tarptautiniais gimnazijos ryšiais;

 • padeda palaikyti ir ugdyti glaudžius ryšius tarp gimnazijos, namų ir vietinės bendruomenės;

 • rūpinasi bendradarbiavimo su Lietuvos ir pasaulio mokymosi įstaigomis plėtojimu;

  • atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, gimnazijos tarybos susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimų tarybai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės gimnazijos veiklai, pateikimą,  visuomenės informavimą apie gimnazijos veiklą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytų gimnazijos vadovo funkcijų vykdymą, kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose ir gimnazijos nuostatuose;

  • nustatyta tvarka atsiskaito gimnazijos bendruomenei, gimnazijos tarybai.