2020 11 09 – Kokybės krepšelis

Nuo 2020 metų spalio mėnesio gimnazija dalyvauja projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Gimnazija parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 metams

Tikslas: skatinti mokinių asmeninę ūgtį, tenkinant 4-6 klasių skirtingų gebėjimų  mokinių poreikius

                      Uždaviniai:

1. gerinti pamokos vadybą, užtikrinant mokymosi veiklų įvairovę, plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes

2. sudaryti tinkamas sąlygas mokinių asmeninei pažangai pasiekti įvairiose ugdymo proceso veiklose, užtikrinant nuolatinę mokinių asmeninės pažangos stebėseną

Įgyvendinus veiklos planą planuojama, kad mokiniai įgis savivaldaus mokymosi gebėjimų, pagerės 4-6 klasių mokinių motyvacija, pasiekimai ir pažanga.