«

»

2018 05 29 – Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

5 POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-303DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 24 d.  Nr. TS-149

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-303 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 1. Pakeisti 17.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.6. vaikams iš šeimų, kuriose tėvai augina tris ir daugiau vaikų.“

 1. Pakeisti 17.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka karo tarnybą arba abu tėvai (globėjai) yra statutiniai valstybės tarnautojai, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos vidaus tarnybos statutas.“

 1. Papildyti 17.9 papunkčiu:

„17.9. vaikai priimamai be eilės, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoju toje pačioje švietimo įstaigoje.“

 1. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                       Paulius Visockas

*******************************************************

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-303DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 m. gegužės 10 d.

Kaunas

 

 1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Tvarkos aprašas tikslinamas įrašant statutinius valstybės tarnautojus, atkreipiant dėmesį į šeimas, auginančias tris ir daugiau vaikų, nenustatant jų amžiaus ribos. Daugėjant gyventojų Kauno rajone, steigiamos naujos lopšelio-darželio grupės, todėl trūksta atitinkamą išsilavinimą turinčių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, kurių parengiama nepakankamai. Siekiant pritraukti kvalifikuotų specialistų, siūloma pirmumo teise į švietimo įstaigą priimti vaikus, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoju toje pačioje įstaigoje.

Sprendimo projekto tikslas – pritarti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimui.

 1. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatoma, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

 1. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Pritarus sprendimo projektui, atsiras daugiau galimybių pritaikyti pirmumo teisę priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Neigiamų padarinių nenumatyta.

 1. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimas
Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 1. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

 1. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Sprendimo projektą būtina skelbti Teisės aktų registre ir viešinti Kauno rajono savivaldybės ir švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

 1. Antikorupcinis vertinimas.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas atliktas.

 1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

 1. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

 1. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė. Už sprendimo vykdymą atsakingi Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes turinčių švietimo įstaigų vadovai ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Simanauskienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja                                                                                        Irena Marcinkevičienė

 

**************************************************

Prašymo forma pildymui: