«

»

2018 02 27 – Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų darbų “VELYKINIS ATVIRUKAS” parodos – konkurso nuostatai

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų “Velykinis atvirukas” parodos – konkurso nuostatai parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426, bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m.gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1- 139.

 2. Parodos – konkurso nuostatai numato tikslą, uždavinius, laiką, vietą, dalyvius, eigą, laimėtojų ir apdovanojimų tvarką.

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Parodos – konkurso tikslas – pasitelkiant laisvai pasirinktas piešimo technikas sukurti Velykinį atviruką.
 2. Uždaviniai:
  1. Skatinti vaikus domėtis Velykų papročiais ir tradicijomis.
  2. Plėtoti meninę, kūrybinę raišką, skatinti kūrybinį mąstymą bei estetinį skonį.
  3. Populiarinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę saviraišką.
  4. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.
 1. ORGANIZATORIAI, DALYVIAI IR LAIKAS

 1. Parodą – konkursą organizuoja Kauno r. Švietimo centras ir Kauno r. Piliuonos gimnazijos Viršužiglio ikimokyklinio skyriaus darbo grupė:
  1. Rasa Sasnauskienė, Kauno r. švietimo centro metodininkė;
  2. Kauno r. Piliuonos gimnazijos Viršužiglio ikimokyklinio skyriaus auklėtojos: Vilma Juščiuvienė, Erika Ukinskienė, Ernesta Murauskienė.
 2. Parodoje – konkurse gali dalyvauti respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

 3. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:
  1. I grupė – ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikai;
  2. II grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai;
  3. III grupė – priešmokyklinio amžiaus vaikai.
 1. REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Atvirukai gali būti ne didesnio kaip A5 formato ir atlikti įvairiomis technikomis: aplikacija, piešimas, dekoravimas ir t.t.
 2. Viena įstaiga gali pristatyti ne daugiau kaip 5 darbus.
 3. Prie kiekvieno darbo, dešiniajame kampe, turi būti pritvirtinta kortelė (10cm x 5cm) su autoriaus vardu, pavarde, amžiumi, įstaigos pavadinimu, pedagogo vardu, pavarde (Time New Roman Bold šifras, 14 dydis).
 4. Darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • Kūrybiškumas atskleidžiant temą.
  • Pasirinktos technikos savitumas.
  • Darbų originalumas.
  • Darbai, neatitinkantys reikalavimų, eksponuojami bei vertinami nebus.
 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Dalyvio anketą (žr. priedą nr. 1) siųsti iki 2018 m. kovo 23 d. el. paštu: virsuzigliodarz@gmail.com
 2. Paroda – konkursas vykdoma nuo 2018-03-01 d. iki 2018-04-20 d. imtinai:
  1. Iki kovo 23 dienos vaikai kuria darbus;
  2. Iki kovo 30 dienos darbai pristatomi į Kauno r. Piliuonos gimnaziją adresu: T.Masiulio g. Nr.4, Piliuonos k. Taurakiemio seniūnija LT – 53193 Kauno rajonas.
 1. Darbų paroda – konkursas organizuojamas Kauno r. Piliuonos gimnazijos Viršužiglio ikimokykliniame skyriuje nuo balandžio 3 iki 13 d.
 2. Parodai – konkursui pateikti darbai bus vertinami iki balandžio 17 dienos. Darbus vertins komisija sudaroma iš 5 narių:

8.1. Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Kučinskienė;

2. Kauno rajono Girionių darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė Jūratė Grinienė;

3. Kauno rajono Piliuonos gimnazijos vyresnioji dailės mokytoja Živilė Pocevičienė;

4. Kauno rajono Rokų gimnazijos vyresnioji tikybos mokytoja Inga Graužinienė;

5. Kauno rajono Piliuonos gimnazijos vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Sigita Valčiukienė.

 1. Darbus atsiimti iki balandžio 20 dienos. Vėliau eksponatai saugomi nebus.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS, SKLAIDA, APDOVANOJIMAI

 1. Originaliausių, kūrybiškiausių darbų laureatai (po tris kiekvienoje amžiaus grupėje) gaus Kauno r. Piliuonos gimnazijos diplomus.
 2. Visi dalyvavę pedagogai ir vaikai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus išsiųsti el.paštu. Nugalėtojai bus skelbiami Kauno r. Piliuonos gimnazijos internetinėje svetainėje www.piliuona.kaunas.lm.lt
 3. Pedagogams bus išrašytos Kauno rajono švietimo centro pažymos.
 4. Parodos – konkurso organizatoriai pasilieka teisę fotografuoti ir publikuoti darbus gimnazijos tinklalapyje.
 5. Visa informacija apie parodą teikiama tel. 868233115 arba el. paštu: virsuzigliodarz@gmail.com

PRIEDAS NR. 1

RESPUBLIKINĖS PARODOS – KONKURSO „VELYKINIS ATVIRUKAS“

DALYVIO ANKETA

Įstaigos pavadinimas, įstaigos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

Ugdytinio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), amžius

Pedagogo vardas, pavardė

Pedagogo el. pašto adresas, telefonas

Anketą pildyti Times New Roman 12 šriftu ir siųsti iki 2018 m. kovo 23 d. el. paštu: virsuzigliodarz@gmail.com